Projekt „Śląskie bez barier” był niezwykłym sprawdzianem otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnością przedstawicieli i przedstawicielek śląskich samorządów – gmin, miast, powiatów, jednostek administracji zespolonej działającej na poziomie wojewódzkim, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wagę projektu podkreśla to, że projekt został objęty Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie samorządy uczestniczące w badaniu, których lista znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu, zdały ten sprawdzian na „szóstkę z plusem” wykazując się wiedzą i otwartością na potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnością. Przedstawiciele samorządów – osoby wyznaczone do kontaktu z zespołem badawczym wykazały się, z kolei olbrzymią cierpliwością, w odpowiadaniu na kolejne, coraz bardziej szczegółowe, pytania zespołów badawczych.

Samorządom i ich przedstawicielom biorącym udział w badaniu serdecznie dziękujemy za ich postawę i gotowość do wprowadzania zmian w samorządzie tak, aby był on coraz bardziej dostępny dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

KLIKNIJ aby przeczytać RAPORT z monitoringu dostępności 54 jednostek administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzonego w województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”