Rada Miasta w Piekarach Śląskich pracuje nad projektem uchwały dotyczącej prowadzenia w mieście konsultacji Społecznych. Razem z Piekarską Grupą Inicjatyw, z którą współpracujemy w ramach akcji Masz Głos próbujemy namówić radnych do włączenia do pracy nad uchwałą głównych zainteresowanych, a więc mieszkańców. Wczoraj wysłaliśmy w tej sprawie list do Rady Miasta Piekary Śląskie oraz do Pani Prezydent.

Poniżej pełna treść pisma:

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach jest koordynatorem w woj. śląskim ogólnopolskiej akcji Masz Głos, w ramach której wspieramy mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi.

Kilka dni temu do akcji Masz Głos przystąpiła nieformalna grupa Piekarska Grupa Inicjatyw, która poinformowała nas o trwających obecnie pracach nad stworzeniem w Piekarach Śląskich uchwały regulującej prowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne są najbardziej rozpowszechnionym narzędziem partycypacji społecznej, czyli współuczestniczenia mieszkańców w procesie rządzenia. Przeprowadzone w sposób właściwy, stanowią istotny czynnik włączający mieszkańców w system podejmowania decyzji. Konsultacje społeczne przeprowadzane są z mieszkańcami przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm., dalej „USG”), wśród których co ważne przewidziane zostały przypadki obligatoryjnego przeprowadzenia konsultacji, np. w przypadku zmian granic terytorialnych gminy, sołectwa lub dzielnicy (art. 4a USG). Istotne jest więc aby rady gmin określiły w drodze uchwały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, którą to kompetencję przyznaje im art. 5a USG.

Z pełną aprobatą Stowarzyszenie zapatruje się więc na wszelkie inicjatywy samorządów zmierzające do uregulowania tej kwestii, jednakże pozwalamy sobie zauważyć, że wprowadzenie w życie uchwały dotyczącej konsultacji społecznych z mieszkańcami, bez wcześniejszego zaangażowania samych zainteresowanych w prace nad nią, nie jest dobrm pomysłem. Warto tu wziąć pod uwagę dobre praktyki z innych miast i gmin (np. Częstochowa czy Katowice), gdzie przyjęcie tej uchwały poprzedzone było szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym m.in. otwartymi spotkaniami, wysłuchaniem publicznym czy stworzeniem grupy roboczej wypracowującej projekt uchwały.

Zaangażowanie strony społecznej w prace nad tą uchwałą nie tylko pokaże otwartość władz na głos mieszkańców, ale pozwoli także wypracować takie rozwiązania, które będą w kolejnych latach dobrze służyły budowaniu aktywności obywatelskiej w mieście oraz współpracy pomiędzy władzami a mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Podsumowując, zwracamy się do Państwa z apelem o wstrzymanie prac nad obecnie procedowanym projektem uchwały i zaproszenie do współpracy nad nią zainteresowanych mieszkańców i organizacje pozarządowe z terenu miasta. Z naszej strony proponujemy bezpłatne wsparcie doświadczonych ekspertów akcji Masz Głos, zarówno w pracy nad merytoryczną zawartością samej uchwały, jak i nad ewentualnym opracowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych w tej sprawie.

Liczymy, że Panstwo z życzliwością pochylą się nad naszą prośbą i propozycją i będziemy mieli w najbliższym czasie okazję do współpracy.