Głównym celem projektu Grundtvig było zwiększenie poziomu partycypacji obywatelskiej  w Europie. Poprzez edukację nieformalną, projekt  skupiał  się na wyzwaniach związanych z uczestnictwem obywateli w życiu publicznym. W szczególności koncentrował się na niskim zainteresowaniu ze strony obywateli do zakładania organizacji obywatelskich i indywidualnego angażowania się w działalność organizacji oraz do pozyskiwania funduszy w swoich społecznościach lokalnych. Projekt zakładał zatem podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w tworzeniu demokratycznych struktur organizacyjnych, wdrażaniu demokratycznego procesu podejmowania decyzji i procesu komunikacyjnego oraz dostarczaniu nowych strategii fundraisingowych w celu zapewnienia stabilności organizacji obywatelskich.

 

Projekt zrealizowany został w ramach programu Grundtvig

201203121140072_sm