Regulamin KLUBU ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE Bona Fides

 

Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady przyznawania członkostwa w Klubie Odpowiedzialnych Społecznie Bona Fides (dalej “Klub”), prowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach (dalej “Stowarzyszenie”).

Klub powołany został z myślą o osobach fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej które chcą wspierać lokalne społeczności w Katowicach działające na rzecz swojego otoczenia oraz dla których ważne są standardy jawnego życia publicznego.

1

 1. Członkami Klubu mogą zostać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które złożą deklarację członkowską zamieszczoną na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://www.bonafides.pl drogą mailową lub osobiście w biurze Stowarzyszenia oraz wesprą Stowarzyszenie w jednej lub kilku formach wsparcia, wskazanych w ust. 2, w sposób wskazany w deklaracji (dalej “Członkowie Klubu”).
 2. Formą wsparcia Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nie działalności jest:
  1. przekazanie darowizny – regularne wpłaty, tj. miesięczne lub roczne na   cele statutowe Stowarzyszenia;
  2. wsparcie materialne – wsparcie działalności Stowarzyszenia poprzez przekazanie mu materiałów niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  3. inne zgodnie ustalone przez współpracujące strony
 • dalej “Formy Wsparcia”.

2

 1. Członek Klubu uprawniony jest do otrzymania certyfikatu potwierdzającego jego członkostwo w Klubie, który określa w szczególności okres udzielonego wsparcia na rzecz Stowarzyszenia. Na życzenie Członka Klubu certyfikat może uwzględnić również kwoty wsparcia, środki materialne lub ilość godzin przeznaczonych na wsparcie Stowarzyszenia, w zależności od zrealizowanej Formy Wsparcia.
 2. Na warunkach wskazanych przez Stowarzyszenie Członkowi Klubu umożliwia się w szczególności udział lub współorganizację wydarzeń specjalnych wraz ze Stowarzyszeniem, zamieszczenie informacji o Członku Klubu w mediach Stowarzyszenia i na jego stronie internetowej, współpracę merytoryczną ze Stowarzyszeniem, np. poprzez realizację szkoleń dla Członka Klubu.
 3. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku braku realizacji Form Wsparcia zgodnie ze złożoną deklaracją członkowską lub w przypadku dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie.
 4. Stowarzyszenie przesyła Członkom Klubu, na ich życzenie, w formie elektronicznej zatwierdzone, coroczne sprawozdania merytoryczne Stowarzyszenia.

3

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu, oraz wykluczenia Członka z Klubu, bez wskazywania przyczyn, pomimo spełnienia warunków przewidzianych w §1 i §2 Regulaminu.
 2. Stowarzyszenie może również ustanawiać tytuły i wyróżnienia, statuetki, odznaki celem uhonorowania osób działających na rzecz Stowarzyszenia, lub podejmowanych przez nie działań.

4

 1. Wyrażenie zgody na przystąpienie do Klubu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w dowolnym zakresie i w każdym czasie.