Podczas ostatniej kwietniowej sesji Rady Miasta, radni zadecydowali o powołaniu nowej Komisji Stałej Rady Miasta Katowice – Komisji Górniczej. Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały, do zadań Komisji Górniczej należeć będzie: opiniowanie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego, rozpatrywanie spraw związanych ze skutkami prowadzonych robót górniczych na obszarze miasta, zajmowanie się stanem zabytków przemysłowych na terenie miasta, zwłaszcza górniczych i hutniczych, stanowiących dziedzictwo przeszłości i kultury miasta.

W skład Komisji Górniczej wchodzą:

  • Marek CHMIELIŃSKI
  • Stefan GIERLOTKA – Przewodniczący Komisji Rady Miasta
  • Tomasz GODZIEK – Wiceprzewodniczący Komisji Rady Miasta
  • Wiesław MROWIEC
  • Piotr PIETRASZ – Wiceprzewodniczący Komisji Rady Miasta
  • Józef ZAWADZKI

Zdania radnych odnośnie powołania nowej komisji były podzielone. 15 radnych poparło powstanie nowej komisji, 10 radnych było przeciwko projektowi uchwały, natomiast jeden radny wstrzymał się od głosu.

Przeciwko projektowi uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania byli radni z Klubu PO. Radny Stanisław Włoch powiedział, iż dalece dyskusyjnym jest to, czy taka Komisja jest potrzebna a problemy górnictwa szeroko rozumianego to niewielki wycinek pracy Rady Miasta. Radna Magdalena Wieczorek uważa powołanie Komisji Górniczej za bezzasadne. Radny Witold Witkowicz głosował przeciwko projektowi uchwały powołującego nową komisję, gdyż proponowany zakres działania Komisji Górniczej w całości pokrywa się z tematyką którą dotychczas zajmowała się Komisja Infrastruktury i Środowiska. Zdaniem radnej Darii Kosmali powołanie do życia Komisji Górniczej nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.

Odmiennego zdania są radni z klubu FSiPU oraz klubu PiS. Radny Tomasz Szpyrka mówi, iż powołanie nowej komisji to decyzja polityczna – Klubu FSiPU. Radny Piotr Pietrasz głosował za Komisją Górniczą, gdyż z uwagi na trwającą nadal eksploatację węgla kamiennego pod Katowicami i jej skutki powołanie takiej komisji jest konieczne. Z kolei radny Stefan Gierlotka mówi, iż reaktywacja Komisji Górniczej związana jest z zaniedbaniem szerokiej problematyki górnictwa.

Więcej wypowiedzi radnych znajduje się na stronie Monitoringu Radnych.